• 724 rozgrywki
  • 52214 użytkowników
  • 5008 drużyn

Regulamin

Regulamin Portalu naszeligi.pl

Niniejszy Regulamin opracowano zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu naszeligi.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Portalu naszeligi.pl, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora zarządzającego i prowadzącego Portal naszeligi.pl. Każdy Użytkownik rejestrujący się na Portalu naszeligi.pl zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.


§ 1. DEFINICJE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, poniżej podane, mają przypisane im dalej znaczenie:

1) Portal naszeligi.pl – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, działająca w sieci Internet, stworzona przez Nasze Ligi Piotr Pyziak Spółka Komandytowa, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora Portalu i/lub jego partnerów a także umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych, tworzenie profili i rozgrywek sportowych oraz świadcząca na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną. Adres internetowy Portalu: www.naszeligi.pl;

2) Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia Portalu naszeligi.pl na rzecz Użytkowników Portalu, którym jest Nasze Ligi Piotr Pyziak Spółka Komandytowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321884, NIP: 6772322043, REGON: 120844570;

3) Dział – oznacza dział dotyczący jednego z tematów Portalu;

4) Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

5) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu i usług przez niego oferowanych, zarówno w formie elektronicznej, jak i rzeczowej przetwarzanej w formę elektroniczną);

6) Profil — strona zawierająca dane oraz materiały foto/video udostępnione dobrowolnie przez Użytkowników Portalu naszeligi.pl z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

7) Baza Profili — zbiór danych i materiałów fot/video udostępnionych przez Użytkowników Portalu naszeligi.pl, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług;

8) Profil Zawodnika — dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu naszeligi.pl, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi;

9) Profil Drużyny — dostępne dla Użytkowników miejsce Portalu naszeligi.pl, prezentujące drużyny sportowe, ich zawodników i przyjaciół. Użytkowników profilu drużyny określa manager drużyny;
(nie jest zdefiniowane kto może być ”menagerem drużyny” i na jakiej zasadzie zgłasza się jako menager)

10) Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu naszeligi.pl, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

11) Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu naszeligi.pl.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1) Przedmiotem działalności Portalu naszeligi.pl umożliwienie Użytkownikom zakładania profili własnych, swoich drużyn sportowych, tworzenia stron rozgrywek sportowych, nawiązywania kontaktów, prowadzenia korespondencji, prezentacji osiągnięć sportowych, doskonalenia swoich umiejętności sportowych a także propagowanie wiedzy o sporcie i zasad fair play;

2) Wejście przez Użytkownika na strony Portalu naszeligi.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika zapewnienia, że będzie korzystał z Portalu naszeligi.pl, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji (w tym dostarczania przez Użytkowników treści, w szczególności komentarzy do zawartych materiałów), wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej oraz iż świadom jest odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych wymogów;

3) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawność przebiegu transmisji danych (tj. że korzystanie z Portalu naszeligi.pl przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw), jak również za to, czy zaspokojone zostaną oczekiwania Użytkownika w zakresie merytorycznej zawartości stron Portalu naszeligi.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji bądź materiałów;

4) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i materiałów uzyskanych za pośrednictwem Portalu naszeligi.pl bądź pobranych z Portalu naszeligi.pl, w tym w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji i działań w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia;

5) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i pokrewnych) do umieszczonych na Portalu naszeligi.pl przez Użytkownika materiałów;

6) W celu prawidłowego korzystania z Portalu naszeligi.pl przez Użytkowników, wymagane jest: posiadanie połączenia z siecią Internet, korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 1.5 lub wyższej, Opera 9 lub wyższej, Safari 3.0 lub wyższej, Konqueror 3.5 lub wyższej, w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Flash oraz Cookiem;

7) Nazwa Portalu naszeligi.pl, jego koncepcja funkcjonowania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU NASZELIGI.PL

1) Korzystanie z Portalu naszeligi.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika;

2) Tworzenie i korzystanie z Profili jest dobrowolne i bezpłatne;

3) Utworzenie Profilu następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.naszeligi.pl/profile/auth/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony;

4) Użytkownik Profilu zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych;

5) Użytkownik zakładający Profil Drużyny nie jest uprawniony do umieszczania w Profilu Drużyny danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez zezwolenia lub zgody tej osoby;

6) Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Profilu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu naszeligi.pl,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w Profilu są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu naszeligi.pl dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu naszeligi.pl, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu naszeligi.pl udzieliły takiego zezwolenia,
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu naszeligi.pl,
g) umieszczenie w Profilu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą;

7) Osoby (także gdy materiały te dotyczą grupy osób, związanej w jakiejkolwiek formie prawnej bądź pozaprawnej) – umieszczające materiały zobowiązują się do umieszczania wyłącznie takich materiałów, które nie są obciążone prawami osób trzecich;

8) Użytkownicy Portalu naszeligi.pl uprawnieni są do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach Portalu naszeligi.pl, w jednej z następujących form:
a) możliwości przeglądania materiałów,
b) utworzenia własnego zbioru z wybranych materiałów, wyłącznie na stronie Portalu naszeligi.pl,
c) pobrania wybranych materiałów wyłącznie do użytku własnego. Przez sam fakt pobrania materiałów, Użytkownik pobierający składa równocześnie zapewnienie i zobowiązanie, iż pobrane materiały nie będą służyły żadnym innym celom niż cele osobiste Użytkownika (w szczególności nie będą kopiowane, nie będą przedmiotem wprowadzania zmian, przesyłania, publicznego odtwarzania i wszelkich innych form wykorzystywania tych materiałów do innych celów, w tym zwłaszcza komercyjnych),

9) Użytkownik pobierający materiały ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za następstwa i roszczenia innych podmiotów (osób), powstałe wskutek wykorzystania tych materiałów w sposób sprzeczny z zapewnieniem i zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 2).

§ 4. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Administrator respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników, zapewniając możliwość dostępu do materiałów i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu naszeligi.pl przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników;

2) Od Użytkowników – w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie – wymagane jest podawanie określonych informacji osobistych, a od ich udostępnienia uzależniona możliwość uczestniczenia w realizacji Projektu;

3) Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Potalu naszeligi.pl oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług;

4) Administrator będzie gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach – co do zasady – wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników – z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów – w przypadkach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminu;

5) Administratorowi przysługiwać będzie uprawnienie przekazywania informacji osobistych Użytkowników ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Portal naszeligi.pl we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym partnerami i sponsorami – tym podmiotom;

6) Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania – przy czym wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rezygnacji z uczestniczenia w usługach wymagających rejestracji na Portalu naszeligi.pl;

7) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia, wynikające z wykorzystania przez użytkownika Portalu naszeligi.pl (w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną) danych osobowych innego Użytkownika;

8) Administrator będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Portalu naszeligi.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników;

9) W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu naszeligi.pl z materiałów i informacji udostępnianych przez inne podmioty (osoby), podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika, a do takich sytuacji nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu;

10) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika – w inny sposób niż w następstwie wprost przekazania tych danych – przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z materiałów zawartych w Portalu naszeligi.pl;
W celu zbierania informacji o Użytkownikach używany jest mechanizm cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań;

11) W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1);

12) Administratorem danych osobowych jest Nasze Ligi Piotr Pyziak Spółka Komandytowa, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13) Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu naszeligi.pl przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić rejestracji Użytkownika;

14) Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu naszeligi.pl przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz udostępnionego wizerunku, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem;

15) Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;

16) W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Profilu do czasu wyjaśnienia sprawy,

17) Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU NASZELIGI.PL

1) Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden Profil, odnoszący się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Profilu innym osobom, jak i korzystania z Profili należących do innych osób;

2) Zabronione są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu naszeligi.pl. W przypadku stwierdzenia prowadzenia takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Profilu. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu naszeligi.pl stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody;

3) Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik tym samym zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu naszeligi.pl, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób,
Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu naszeligi.pl, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych,

4) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób;

5) Użytkownik, umieszczając w swoim Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Portalu naszeligi.pl treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu naszeligi.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu naszeligi.pl oraz usunięcia z Portalu naszeligi.pl;

6) Zabrania się wykorzystywania Portalu naszeligi.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 6. ZASADY ADMINISTROWANIA PROFILAMI

1) Administrator ma prawo do zablokowania Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu naszeligi.pl bądź innych Użytkowników;

2) Administrator ma prawo do zablokowania Profilu Użytkownika, który nie przestrzega którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;

3) Zabronione jest używanie przez Użytkowników słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

4) Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny;

5) Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego swojego Profilu, w drodze procedury podanej na stronie http://auth.naszeligi.pl/profile/mngsettings/deleteaccount;

6) Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Profilu Użytkownika w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Profilu treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu naszeligi.pl bądź zabronionych niniejszym Regulaminem,

7) W przypadku umieszczenia w Profilu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Profilu;

8) W przypadku zablokowania Profilu przez Administratora, założenie nowego Profilu wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu naszeligi.pl wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych w Profilach Użytkowników;

2) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia – z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek (zgłoszenie) Użytkownika – treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego, a w szczególności zawierających treści o jakich mowa w § 5. ust. 6). Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora lub innych Osób;

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem i zasadami działania Portalu naszeligi.pl;

4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne materiały dotyczące innej osoby;

5) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu naszeligi.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

6) Administrator jest uprawniony do jednostronnego dokonywania zmian i wszelkich modyfikacji niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu naszeligi.pl po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji;

7) Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa albo będzie dotyczyła tematyki nieadekwatnej do profilu Portalu;

8) Wyjaśnienia związane z ewentualnymi pytaniami lub wątpliwościami można uzyskać pod adresem kontaktowym: biuro@naszeligi.pl.

 

Partner strategiczny: Totalizator Sportowy